Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Удирдамж 2020 Удирдамж
2 Олон улс болон үндэсний бодлогын орчны … 2020 Олон улс болон үндэсний бодлогын орчны судалгааны ажлуудын томъёо
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 SWIM 2020 SWIM2
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Цаг уурын мэдээллийн солилцоо, хэрэгцээ, үйлчилгээний ажлын хурал 2020 Цаг уурын мэдээллийн солилцоо, хэрэгцээ, үйлчилгээний ажлын багийн II хурал
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах бие даасан сүлжээ 2020 Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах бие даасан сүлжээний ажлын багийн II хурал
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент 2020 Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн дэд ажлын багийн II хурал
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 AIS to AIM 2020 AIS to AIM
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 ATM 2020 ATM
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 PBNICG 2020 PBNICG