Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Хурлын хөтөлбөр  2019/01/04 Х.Одхүү (АНБЗГ-ын мэргэжилтэн)
2 Хурлын талаар товч танилцуулга  2019/01/04 Х.Одхүү (АНБЗГ-ын мэргэжилтэн)
3 ИНЕГ-ын НААХЗА-аас Нисгэгчгүй агаарын хөлгийн зохицуулалт илтгэл  2019/01/04 Ц.Гантөмөр (НААХЗА-ны байцаагч)
4 Дроныг ашиглан агаарын зураг авах үйл ажиллагааны зохицуулалт  2019/01/04 Б.Амарзаяа (ГЗБГЗЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн)
5 Дроныг уул уурхайд ашиглах нь  2019/01/04 Ч.Алтанпүрэв (“Оюу толгой” төслийн инженер)
6 Дроны холбоо танилцуулга илтгэл  2019/01/04 Жигмэдсанжаа (Дроны холбоо)
7 Дроны хэрэглээ  2019/01/04 Д.Батчулуун (Ерөнхий зориулалтын нисэхийн холбооны тэргүүн)
8 Танилцуулга илтгэл  2019/01/04  Б.Пүрэвдорж (Монголын хүнгүй нисэх төхөөрөмжийн холбоо)
9 Дрон эсэргүүцэгч  2019/01/04 Н.Доржсүрэн (“ТТ” түүлс компанийн захирал)
10 Дроны хязгаарлалт  2019/01/04 Б.Батболд (ЗХАЦК-ын улсын нисэхийн хэлтсийн нислэг техникийн шалгах албаны дарга)
11 Дроноор агаарын зураг авах тухай  2019/01/04 Ч.Бурмаа (“Инженер геодези” ХХК-ийн инженер)
12 Онцгой байдлын үед дроны үйл ажиллагаа  2019/01/04 С.Өнөрсайхан (Онцгой байдлын ерөнхий газрын мэргэжилтэн)
13 Дроноор агаарын зураглал хийх  2019/01/04 Б.Жавзандулам (Монмэп ХХКийн инженер)
14 Хурлын дэлгэрэнгүй тайлан  2019/01/04 Х.Одхүү (АНБЗГ-ын мэргэжилтэн)
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Хурал  2019/01/15 Х.Баттулга
2 Тайлан  2019/01/21 Х.Баттулга
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Монголын үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн хэрэгжилт, зохицуулалтын анхдугаар хурлын тайлан (MPBNICG-1)  2019/02/08 MPBNICG ажлын баг
2 Хурлын урилга  2019/01/24 А/б-ийн ахлагч Т.Хадбаяр
3 Хурлын хөтөлбөр  2019/02/01 А/б-ийн ахлагч Т.Хадбаяр
4 Ази, номхон далайн бүсийн PBN-ний өнөөгийн байдал, МУ-ын PBN-ний хэтийн төлөвлөлт  2019/02/01 А/б-ийн ахлагч Т.Хадбаяр
5 МУ-ын дээд агаарын зайн PBN-ний хэрэгжилт  2019/02/01 А/б-ийн нарийн бичгийн дарга Р.Одхүү
6 Нислэгийн журам  2019/02/01 А/б-ийн гишүүн Б.Төгсөө
7 Үзүүлэн  2019/02/01 MPBNICG ажлын баг
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Хурлын тайлангийн төсөл  2019/03/14 Ч.Одгэрэл
Т.Батбаяр
2 Хурлын тайлан   2019/03/18 Т.Батбаяр
3 Хурлын урилга 2019/02/28 Ч.Одгэрэл
Т.Батбаяр
4 Attachment A – Хөтөлбөр 2019/02/28 НУТА
5 Зураг 2019/03/11 НУТА
6 “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент“ ерөнхий танилцуулга 2019/03/11 Г.Батбаяр
/НУТА-ны менежер/
7 “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент хэрэгжүүлэх хөтөлбөр” төслийн танилцуулга 2019/03/11 Г.Батбаяр
/НУТА-ны менежер/
8 “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент-Агаарын тээвэрлэгч” танилцуулга 2019/03/11 Air China
УБ дахь төвийн захирал Л.Амгалан
9 “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент-НХҮА” танилцуулга 2019/03/11 НХҮА БНХУХэсгийн менежер Ц.Амарсанаа
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 COMMON REGIONAL VIRTUAL PRIVATE NETWORK GROUP-1 /CRV/SG – MANPING/ хурлын тайлан 2019/03/27 Ажлын багийн ахлагч М.Эрдэнэсүх
2 Хурлын урилга 2019/03/07 Ажлын багийн ахлагч М.Эрдэнэсүх
3 Хурлын хөтөлбөр 2019/03/15 Ажлын багийн ахлагч М.Эрдэнэсүх
4 Ази, номхон далайн бүсийн CRV хэрэгжилт, хөрш улсуудын өнөөгийн түвшин, харилцан уяалдаа 2019/03/15 АНБЗГ; М.Эрдэнэсүх
5 МУ-ын агаарын навигацийн үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ, түүний зохион байгуулалт мөн CRV нэвтрүүлэх төлөвлөлт 2019/03/15 ХНАА; Б.Цэнд-Аюуш
6 VPN Сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах 2019/03/15 ХНАА; Г.Нандин-Эрдэнэ
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Draft Report  2019/04/08 У.Алтанцэцэг
/НМҮА-ны өгөгдлийн инженер/
2 Letter of invitation   2019/03/25
У.Алтанцэцэг
/НМҮА-ны өгөгдлийн инженер/
3 Attachment – Provisional Agenda 2019/03/25 У.Алтанцэцэг
/НМҮА-ны өгөгдлийн инженер/
4 SWIM-ийн тухай ерөнхий ойлголт 2019/03/26 Д.Үлэмж
/НМҮА-ны дэд дарга/
5 SWIM-ийн талаарх Ази номхон далайн бүсийн болон МУ-ын өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 2019/03/26 У.Алтанцэцэг
/НМҮА-ны өгөгдлийн инженер/
6 AIXM-ийн талаарх ерөнхий ойлголт, өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлэлт 2019/03/26 Б.Болдбаяр
/НМҮА-ны НМЭ-ийн мэргэжилтэн/
7 FIXM-ийн талаарх ерөнхий ойлголт, өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлэлт 2019/03/26 Г.Батбаяр
/НУТА-ны менежер/
8 WXXM-ийн талаарх ерөнхий ойлголт, өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлэлт 2019/03/26 Г.Сүхбаатар
/НЦУТ-ийн инженер/
9 CRV-ын талаарх ерөнхий ойлголт, өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлэлт 2019/03/26 Н.Эрдэнэсүх
/АНБЗГ-ын мэргэжилтэн/
10 SWIM-ийн хамтын ажиллагаа 2019/03/26 Б.Нямбаяр
/МТИСХА-ны мэргэжилтэн/
11 Survey on implementation of SWIM 2019/03/26 Д.Үлэмж
/НМҮА-ны дэд дарга/
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Хурлын тайлан  2019/04/02
2 Хурлын урилга  2019/04/02
3 Хурлын хөтөлбөр  2019/04/02
4 Бүс нутгийн агаарын навигацийн холбооны үйлчилгээний ерөнхий ойлголт  2019/04/02 Ж. Болорчимэг
5 Монгол улсын AFTN сүлжээний өнөөгийн байдал, ATN/AMHS сүлжээний хэрэгжилт  2019/04/02
6 Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах бие даасан виртуал сүлжээ (CRV)-г хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө  2019/04/02
7 Агаар газрын холбоо болон дуун холболтын системийн Монгол улсын өнөөгийн байдал ирээдүйн чиг хандлага  2019/04/02 Б.Болормаа /Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга/
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Хурлын тайлан  2019/04/15
2 Хурлын урилга  2019/04/10
3 Хурлын хөтөлбөр  2019/04/10
4 Радио давтамжийн ашиглалтын олон улсын болон ИКАО-ын зохицуулалт  2019/04/10 Э. Төрбаяр
5 Дэлхийн радио холбооны дүрэм, үндэсний радио давтамжийн зохицуулалт  2019/04/10 Ч. Тэрбиш /Харилцаа холбооны зохицуулах хороо/
6 Иргэний нисэхийн радио давтамжийн ашиглалтын өнөөгийн байдал  2019/04/10 Э. Даваасамбуу
7 Сансрын холбооны станцын давтамжийн хуваарилалт  2019/04/10 Ж. Болорчимэг
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Draft Report  2019/04/16
2 Letter of invitation  2019/04/16
3 Attachment A – Provisional Agenda  2019/04/16
4 Ази номхон далайн бүс болон МУ-ын Нисэхийн мэдээллийн менежментийн өнөөгийн байдал  2019/04/16 Б. Болдбаяр/НМҮА-ны нисэхийн мэдээллийн мэргэжилтэн/
5 Дижитал NOTAM-(Алхам 21) 2019/04/16 Д.Энхтүвшин
/НМҮА-ны МТХ-ийн дарга/
6 Нислэгийн цаг уурын бүтээгдэхүүнтэй хослох/Нислэгийн мэдээллийг хүргэх-(Алхам 19/12) 2019/04/16 Д. Үлэмж
/НМҮА-ны дэд дарга/
7 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг НМҮ-ний автомат систем 2019/04/16 А. Ванданмагсар
/НМҮА-ны ААЧХХ-ийн дарга/
8 Өгөгдлийн каталог 2019/04/16 Б. Батцэцэг
/НМҮА-ны НТМХ-ийн дарга/
9 Иргэний нисэхэд ашиглагдах нисэхийн өгөгдөл, нисэхийн мэдээллийн босоо хавтгай дахь лавлагааны тогтолцоо 2019/04/16 Н. Хаш-Эрдэнэ /НМҮА-ны НЗХ-ийн дарга/
10 Монгол улсын иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд ямар өндрийн тогтолцоо ашиглах нь зөв вэ? 2019/04/16 Х. Одхүү
/АНБЗГ-ын мэргэжилтэн/
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
1 Draft Report  2019/05/08 Н.Энхдалай
2 Letter of invitation  2019/04/22 Н.Энхдалай
3 Attachment A – Provisional Agenda  2019/04/22 Н.Энхдалай
4 Ази, номхон далайн бүсийн агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн
Цаг уурын ажлын дэд хэсгийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвлөлт
 2019/05/01 Н.Энхдалай
НЦУТөв
5 Ус, цаг уурын салбар дахь технологийн шинэчлэл  2019/05/01 ЦУОШГ-ын Ахлах мэргэжилтэн Ш.Хадбаатар
6 Нисэх буудлуудад ашиглагдаж байгаа
цаг уурын автомат станцууд,
түүний шалгалт тохируулга
 2019/05/01 Г.Одбаяр /ОХЗЛ-ийн Хэмжил зүйн ахлах инженер/,
Б.Бямбадорж /ОХЗЛ-ийн Хэмжил зүйн Радио цаг уур
цахилгаан цулын инженер/
7 Нислэгийн цаг уурын үйлчилгээний өнөөгийн байдал  2019/05/01 Б.Болормаа /Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга/
8 Нислэгийн цаг уурын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй баримт бичиг, Annex 3 -ийн нэмэлт, өөрчлөлт  2019/05/01 Д.Маасүрэн /ААНХХ-ийн Байцаагч/
9 Сансрын цаг уурын мэдээний тухай  2019/05/01 PhD Л.Жамбажамц /МУИС-Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуулийн Ахлах багш/
10 Цаг уурын мэдээлэл солилцоо  2019/05/01 Б.Сүхбаатар /Ерөнхий технологич инженер/,
А. Баярмаа /Сүлжээ, мэдээллийн сангийн инженер/
Нэршил Өөрлчлөгдсөн огноо Илтгэгч Татаж авах
0 Хурлын тайлан  2019/07/17
1 Хэлэлцэх асуудал  2019/06/21
2 Аюулгүй ажиллагааны соёл  2019/06/21 Лхагважав
3  Нисэхийн холбооны үйлчилгээний хэрэгжилтийг зохицуулах ажлын багийн анхдугаар хуралдааны шийдвэр IP  2019/06/21 Э. Төрбаяр
4   Хэлэлцүүлэх асуудал DP  2019/06/21 Э. Төрбаяр
5   Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах виртуал бие даасан сүлжээний хэрэгжилтийг зохицуулах ажлын багийн анхдугаар хуралдааны шийдвэр IP  2019/06/21 М. Эрдэнэсүх
6   ICAO CRV OG/6 хурлын шийдвэр/мэдээлэл IP  2019/06/21 М. Эрдэнэсүх
7   COM Co-ordination Meeting хурлын шийдвэр/мэдээлэл IP  2019/06/21 М. Эрдэнэсүх
8  Нислэгийн хөдөлгөөн удирдах төвүүд хооорондын өгөгдлийн холбооны үйлчилгээний хэрэгжилтийг зохицуулах ажлын багийн анхдугаар хуралдааны шийдвэр IP  2019/06/21 Х. Баттулга
9   ICAO APA TF/5 хурлын шийдвэр/мэдээлэл IP  2019/06/21 Х. Баттулга
10   Хэлэлцүүлэх асуудал DP  2019/06/21 Х. Баттулга
11  Монголын үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн хэрэгжилтийг зохицуулах ажлын багийн анхдугаар хуралдааны шийдвэр IP  2019/06/21 Т. Хадбаяр
10  ICAO PBNICG/6 хурлын шийдвэр/мэдээлэл IP  2019/06/21 Т. Хадбаяр
11 ICAO APA TF/5 хурлын шийдвэр/мэдээлэл IP  2019/06/21 Х. Баттулга
12 Хэлэлцүүлэх асуудал DP  2019/06/21 Х. Баттулга
13   Хэлэлцүүлэх асуудал DP  2019/06/21 Т. Хадбаяр
14 Автомат хамааралтай ажиглалтын ADS-B системийн өгөгдөл солилцоо IP  2019/06/21 Доржмягмар
15 ICAO SURICG/4 хурлын шийдвэр/мэдээлэл IP  2019/06/21
16 Монгол Улсын агаарын навигацийн үйлчилгээний нэгдсэн VPN сүлжээ DP  2019/06/21 Д. Уртнасан М. Эрдэнэсүх
Б. Цэнд-Аюуш Э. Булган
17  CNS/ATM системийн цахим хамгаалалтын систем DP 2019/06/21 Г. Нандин-Эрдэнэ