“Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвүүд хоорондын өгөгдлийн холбооны үйлчилгээний зохицуулалт” семинарын тайлан

МОНГОЛЫН АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ (MANPING)-ийн Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвүүдийн хооронд өгөгдлийн холбооны үйлчилгээг зохицуулах багийн “Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвүүд хоорондын өгөгдлийн холбооны үйлчилгээний зохицуулалт”семинар 2018 оны 1 сарын 15-нд ИНЕГ-ын хурлын танхимд амжилттай болж өнгөрсөн. Тус хуралд ИНЕГ-ын АНБЗГ түүний харьяа 4 алба болон Нислэгийн цаг уурын төвөөс 19 төлөөлөгч оролцлоо.

Тус хуралын тайланг хавсралтаар хүргүүлж байна.